Skip to main content

PRIVACYVERKLARING

1. GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

ALGEMENE INFORMATIE

De bescherming van uw persoonsgegevens heeft voor Heller Tools GmbH de hoogste prioriteit. Daarom willen wij u volledig en begrijpelijk informeren, welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij ze verwerken en welke rechten u in deze context heeft.

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u contact met ons opneemt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

GEGEVENSVERZAMELING BIJ HELLER TOOLS

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens bij Heller?

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door Heller Tools GmbH. De desbetreffende contactgegevens van de verantwoordelijken zijn te vinden in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze gegevens aan ons door geeft. Dit kunnen bijv. gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch, bijv. bij een bezoek aan onze website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de opgevraagde pagina). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken de vrijwillig aan ons verstrekte persoonsgegevens voor de contractuele afwikkeling of in het kader van precontractuele afwikkelingen.

Wat onze website betreft, wordt een deel van de gegevens verzameld om een juiste werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om de correctie, de blokkering of de verwijdering van deze gegevens te eisen. Hiervoor en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon genoemde adres. Bovendien heeft u het recht van beroep bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

ANALYSETOOLS EN TOOLS VAN DERDEN

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat vindt vooral plaats met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u terug worden getraceerd. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de bezwaarmogelijkheden informeren wij u in deze privacyverklaring.

2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

GEGEVENSBESCHERMING

Heller Tools GmbH neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

In het kader van de contractuele en precontractuele afwikkeling en als u onze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Deze licht ook toe hoe en met welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

INFORMATIE OVER DE VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking is:

Heller Tools GmbH
Steinfelder Straße 11
49413 Dinklage

Telefoon: +49(0)4443-9621-0
E-mail: info@hellertools.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of gezamenlijk met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.) beslist.

INTREKKING VAN UW TOESTEMMING VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Een groot aantal gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt te allen tijde een al gegeven toestemming intrekken. Daarvoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

RECHT VAN BEROEP BIJ DE VERANTWOORDELIJKE TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIE

In geval van schendingen van de regels inzake gegevensbescherming heeft de desbetreffende persoon het recht op beroep bij een toezichthoudende instantie. De verantwoordelijke toezichthoudende instantie voor gegevensbeschermingskwesties is de toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van toezichthouders voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

RECHT OP DATAPORTABILITEIT

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Als u wilt dat de gegevens direct worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon, vindt dit alleen plaats als dit technisch mogelijk is.

SSL- OF TLS-VERSLEUTELING

Deze website maakt om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als website-exploitant stuurt, gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het volgende: de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en het slotsymbool wordt weergeven in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

INFORMATIE, BLOKKERING, VERWIJDERING

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en evt. het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon genoemde adres.

BEZWAAR TEGEN RECLAMEMAILS

Tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor de verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee bezwaar gemaakt. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te nemen in geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-e-mails.

3. TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

WETTELIJK VOORGESCHREVEN TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Wij hebben voor ons bedrijf een toezichthouder voor gegevensbescherming aangesteld.

Heller Tools GmbH
- Toezichthouder voor gegevensbescherming -
Steinfelder Straße 11
49413 Dinklage

E-Mail: datenschutz@hellertools.com

4. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

COOKIES

De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen tot u deze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of volledig uitsluiten en de automatische verwijdering van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. de winkelwagenfunctie) zijn vereist, worden op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG opgeslagen. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

SERVERLOGBESTANDEN

De provider van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Het gaat om het volgende:

·         Browsertype en browserversie

·         Gebruikt besturingssysteem

·         Referrer-URL

·         Host naam van de bezoekende computer

·         Tijdstip van de server aanvraag

·         IP-adres (geanonimiseerd)

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Wij gebruiken deze serverlogbestanden om na te gaan of bepaalde pagina's niet kunnen worden uitgeleverd en om aanvallen te kunnen afweren en traceren. Onze webserver is standaard zo geconfigureerd dat de logbestanden elke 30 dagen automatisch worden verwijderd. Wij behouden ons echter het recht voor om de opslagtijd van de logbestanden (handmatig) tijdelijk te verlengen als dit in het belang van de veiligheid nodig is; zie veiligheidsmaatregelen.

Veiligheidsmaatregelen

Onze webserver en onze website worden blootgesteld aan voortdurende aanvallen op internet. Om deze aanvallen af te weren, hebben zowel onze internetprovider als wij veiligheidsmaatregelen getroffen. Heller Tools GmbH behoudt zich het recht voor om de veiligheidsmaatregelen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 punt f AVG.

CONTACTFORMULIER

Als u ons via een contactformulier aanvragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daarin opgegeven contactgegevens voor de bewerking van de aanvraag en voor verdere vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons tot u ons verzoekt om deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na de afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaar termijnen – blijven onaangetast.

REGISTRATIE OP DEZE WEBSITE

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. De daarvoor ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen voor het gebruik van het desbetreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden opgegeven. Anders wordt uw registratie geweigerd.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld bij aanpassing van de mogelijkheden, of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats met uw goedkeuring (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt de door u verleende toestemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De in het registratieproces verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website geregistreerd bent. Na beëindiging van uw registratie worden uw gegevens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

VERWERKEN VAN GEGEVENS (KLANT- EN CONTRACTGEGEVENS)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze nodig zijn voor het aangaan, de inhoudelijke invulling of wijziging van de rechtsbetrekking (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG, die de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele handelingen mogelijk maakt. Persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of hiervoor te betalen.

De verzamelde klantgegevens worden na afronding van de bestelling of na beëindiging van de handelsrelatie verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

GEGEVENSOVERDRACHT BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN CONTRACT VOOR DIENSTEN EN DIGITALE INHOUDEN

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dit in het kader van de afhandeling van een contract nodig is, bijvoorbeeld aan de met de betalingsafwikkeling belaste kredietinstelling.

Een verdergaande doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen dan, wanneer u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Zonder uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, niet aan derden doorgegeven.

Grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt b AVG, die de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele handelingen mogelijk maakt.

5. SOCIALE MEDIA

FACEBOOK-PLUGINS (LIKE & SHARE-BUTTON)

Op onze pagina's zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de “Like-button” (“vind ik leuk”) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u de Facebook “Like-button” aanklikt terwijl u op uw Facebook-account bent aangemeld, kunt u de inhouden van onze pagina's op uw Facebook-profiel verlinken. Daardoor kan Facebook het bezoek van onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie over de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Facebook ontvangen. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Indien u niet wenst dat Facebook het bezoek van onze pagina's aan uw Facebook gebruikersaccount kan toewijzen, dient u zich van uw Facebook gebruikersaccount af te melden.

6. ANALYSETOOLS EN RECLAME

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogeheten “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zijn web aanbieding en ook zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht naar de VS afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en internet in verband staande diensten tegenover de website-exploitant te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser-plugin

U kunt de opslag van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst over de verwerking van ordergegevens gesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig toe.

7. PLUGINS EN TOOLS

YOUTUBE

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een van onze sites met een YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld, welke van onze sites u heeft bezocht.

Als u op uw YouTube-account bent aangemeld, maakt u het YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door u van uw YouTube-account af te melden.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

GOOGLE WEB FONTS

Deze site maakt voor een uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenoemde Web Fonts die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de noodzakelijke Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding met de servers van Google maken. Hierdoor wordt Google in kennis gesteld dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Indien uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

GOOGLE MAPS

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. De exploitant van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.